واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: پاسخگویی

آشنایی با نحوه رفتار مرکز تماس

آشنایی با نحوه رفتار مرکز تماس

روند قابل توجه در میان بیشتر مراکز تماس کارآمد این است که کل اعضای تیم‌های خود را اعم از عوامل، ناظران، مدیران و تحلیلگران و نیز تمامی همکاران در سراسر سازمان‌ها – درباره فعالیت‌های مرکز تماس و اهمیت همکاری و حمایت‌های مختلط آموزش می‌دهند.