واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: مشتریان عصبانی

مهارت های گفتاری کارمندان در مرکز تماس

مهارت های گفتاری کارمندان در مرکز تماس

به کارگیری مهارت های زبانی توسط کارمندان مرکز تماس ، در مواجهه با مشتریان عصبانی امری ضروری است. در این مقاله نتایج بررسی سه مدل شخصیتی مشتریان، و الفاظی که کارمندان مرکز تماس باید در مواجهه با آنها به کار ببرند را برای شما بازگو می کنیم. ۱) مشتریانی که بیهوده ناراحتی شان را بر سر شما خالی می کنند! این افراد ، اغلب […]