واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: مدیریت مرکز تماس

تعریف مدیریت مراکز تماس

تعریف مدیریت مراکز تماس

مدیریت مرکز تماس یعنی هنر در اختیار داشتن تعداد مناسبی از افراد واقعاً ماهر و نیز منابع حمایتی در زمان مناسب که بتوانند به میزان کار پیش‌بینی شده با کیفیت و در سطح مورد قبول فعالیت کنند.

ارائه خدمات بر اساس انتظارات متغیر مشتریان

ارائه خدمات بر اساس انتظارات متغیر مشتریان

یکی از مهمترین و دشوارترین جنبه‌های مدیریت مرکز تماس در ماه‌ها و سال‌های آینده ارائه خدماتی خواهد بود که پاسخگوی نیازهای متغیر مشتریان باشد. آن‌ها که عقب می‌مانند هزینه زیادی از جمله مشتریان ناراضی، حمایت ناکافی از سازمان و روحیه ضعیف در مراکز تماس را متحمل خواهند شد. بسیاری از سازمان‌ها به واقعیتی بنیادی درباره […]