واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: مالیات استارتاپ

سازمان امور مالیاتی تکالیف قانونی صاحبان استارتاپ‌ها را مشخص کرد

سازمان امور مالیاتی تکالیف قانونی صاحبان استارتاپ‌ها را مشخص کرد

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل شغل خود اعلام و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند. اشخاص حقوقی پس از تاسیس، مکلفند دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی را از اداره کل امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و نسبت به تشکیل پرونده (دریافت شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده) و پرداخت حق تمبر اقدام نمایند.