واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: عدالت شغلی

عدالت شغلی در کدام کشورهای آسیایی بیشتر است؟

عدالت شغلی در کدام کشورهای آسیایی بیشتر است؟

از سال ۲۰۰۶ تاکنون مجمع جهانی اقتصاد هر ساله شاخص برابری جنسیتی جهانی را منتشر می‌کند. عدالت شغلی در کشورهای آسیایی در گزارش امسال بر اساس شاخص های اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و فرصت های سیاسی، کشورهای آسیایی معرفی شده اند که بر این اساس ۱۰ کشور برتر عبارت اند از: ۱-فیلیپین: به گفته مجمع جهانی […]