واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: ابزارهای تکنولوژی

سه مورد از مهمترین عوامل ایجاد استرس در پاسخگویان

سه مورد از مهمترین عوامل ایجاد استرس در پاسخگویان

در اواخر سال ۲۰۱۷ با استفاده از مدیتیشن در محل کار، سه منبع اصلی استرس کلی محیط کار شناسایی شد: حجم کار، مسائل افراد و تعادل کار و زندگی.