واژه خود را وارد کنید

مدیریت منابع انسانی در مرکز تماس

عیب یابی مسیریابی مبتنی بر مهارت

عیب یابی مسیریابی مبتنی بر مهارت

مسیریابی مبتنی بر مهارت(هوشمندانه؛ انعطاف پذیر؛ بلادرنگ) پاسخی کامل به چالش معروف در مراکز تماس(رساندن تماس مناسب به مکان مناسب، در زمان مناسب) است.

سه مورد از مهمترین عوامل ایجاد استرس در پاسخگویان

سه مورد از مهمترین عوامل ایجاد استرس در پاسخگویان

در اواخر سال ۲۰۱۷ با استفاده از مدیتیشن در محل کار، سه منبع اصلی استرس کلی محیط کار شناسایی شد: حجم کار، مسائل افراد و تعادل کار و زندگی.