واژه خود را وارد کنید

تماس با کیفیت چه ویژگی‌هایی دارد؟

تماس با کیفیت چه ویژگی‌هایی دارد؟

تماس با کیفیت چه ویژگی‌هایی دارد؟

برای تماس با کیفیت ویژگی‌های ذیل را شمرده‌اند:

 • مشتری می‌تواند به کانال‌های ارتباطی مورد نظر خود دسترسی یابد.
 • در درجه اول این تماس است که ضروری است.
 • مشتری به مدت طولانی در صف منتظر نمی‌ماند.
 • مشتری به این طرف و آن طرف فرستاده نمی‌شود.
 • مشتری به عجله واداشته نمی‌شود.
 • کارشناس به درستی پاسخ می‌دهد.
 • تمام داده‌ها به درستی ثبت می‌شود.
 • کارشناس تمام اطلاعات مفید/ مورد نیاز را به دست می‌آورد.
 • مشتری ضرورتی برای بررسی، تایید و تکرار را احساس نمی‌کند.
 • مشتری رضایت دارد.
 • کارشناس به کیفیت کار می‌بالد.
 • بازخورد ناخواسته بازار، شناسایی و مستند می‌گردد.
 • همه در سرتاسر سازمان می‌توانند اطلاعات به دست آمده را به درستی تفسیر کنند و به شکل موثری از آن بهره گیرند.
 • به پیشبرد رسالت سازمان کمک می‌شود.