واژه خود را وارد کنید

مشاوره و راه اندازی مرکز تماس

مشاوره و راه اندازی مرکز تماس

داشتن مرکز تماس از اولویت های مهم هر سازمان یا کسب و کاری به شمار می رود. بسیاری از سازمان ها از داشتن مرکز تماس برای تعامل با مشتریانشان برخوردار نیستند و بسیاری دیگر نیز مرکز تماس کوچک یا غیر حرفه ای دارند که به دنبال گسترش و ارتقای آن هستند. راه اندازی مرکز تماس نیازمند هزینه گزاف، زمان بسیار و دردسر های پیچیده ای است.

مشاوره مرکز تماس

داشتن مرکز تماس از اولویت های مهم هر سازمان یا کسب و کاری به شمار می رود. بسیاری از سازمان ها از داشتن مرکز تماس برای تعامل با مشتریانشان برخوردار نیستند و بسیاری دیگر نیز مرکز تماس کوچک یا غیر حرفه ای دارند که به دنبال گسترش و ارتقای آن هستند. راه اندازی مرکز تماس نیازمند هزینه گزاف، زمان بسیار و دردسر های پیچیده ای است.

راه اندازی مرکز تماس

راه اندازی مرکز تماس شامل فراهم نمودن کلیه ملزومات مرکز تماس از فراهم نمودن مکان مناسب پاسخگویی، امکانات سخت افزار و نرم افزار گرفته تا جذب و نگهداشت نیروی انسانی را شامل می شود. طراحی و عملیاتی نمودن مرکز تماس بسیار سنگین است و تجربه و تخصص خود را می طلبد. بنابراین سپردن این موضوع به یک مجموعه که در این راه قدم نهاده است و از تمامی جزئیات و نقاط تاریک آن آگاه است، امری مفید است.