واژه خود را وارد کنید

تعرفه دفتر کار مجازی

عنوان خدمت

 • مدت زمان مکالمه خروجی(دقیقه)
 • مدت زمان مکالمه ورودی(دقیقه)
 • تعداد شماره 8 رقمی تهران
 • تعداد دایورت مکالمات
 • تعداد تماس ورودی همزمان
 • تعداد جلسات حضوری در اتاق جلسات آی وین(در ماه- نرم یک ساعت)
 • هزینه هر دقیقه مازاد تماس خروجی
 • تخصیص شماره پیامکی+ پنل ارسال دریافت پیامک
 • هزینه هر پیامک اضافه
 • تعداد ارسال و دریافت ایمیل
 • تعداد ارسال و دریافت فکس
 • هزینه بسته(تومان/ماه)
 • درصد تخفیف 3 ماهه
  درصد تخفیف 6 ماهه
  درصد تخفیف یک ساله
سفارش بسته
پکیج برنز

 • 300
 • نامحدود
 • 1
 • 0
 • نامحدود
 • 2
 • 200
 • 2000
 • 14.8
 • 1000
 • 100
 • 80.000
 • 4%
  4%
  4%
سفارش بسته
پکیج نقره ای

 • 300
 • نامحدود
 • 2
 • 0
 • نامحدود
 • 3
 • 160
 • 3000
 • 12.7
 • 2000
 • 200
 • 130.000
 • 6%
  6%
  6%
سفارش بسته
پکیج طلایی

 • 800
 • نامحدود
 • 3
 • 0
 • نامحدود
 • 5
 • 130
 • 5000
 • 10.4
 • نامحدود
 • 500
 • 180.000
 • 10%
  10%
  10%
سفارش بسته
عنوان خدمت

 • مدت زمان مکالمه خروجی(دقیقه)
 • مدت زمان مکالمه ورودی(دقیقه)
 • تعداد شماره 8 رقمی تهران
 • تعداد دایورت مکالمات
 • تعداد تماس ورودی همزمان
 • تعداد جلسات حضوری در اتاق جلسات آی وین(در ماه- نرم یک ساعت)
 • هزینه هر دقیقه مازاد تماس خروجی
 • تخصیص شماره پیامکی+ پنل ارسال دریافت پیامک
 • هزینه هر پیامک
 • تعداد ارسال و دریافت ایمیل
 • تعداد ارسال و دریافت فکس
 • هزینه بسته(تومان/ماه)
 • درصد تخفیف 3 ماهه
  درصد تخفیف 6 ماهه
  درصد تخفیف یک ساله
سفارش بسته
پکیج برنز

 • 50
 • نامحدود
 • 1
 • نرخ مصوب مخابرات
 • نامحدود
 • 2
 • 1800
 • 2000 پیامک
 • 14.8
 • 1000
 • 100
 • 105.000
 • 4%
  4%
  4%
سفارش بسته
پکیج نقره ای

 • 100
 • نامحدود
 • 2
 • نرخ مصوب مخابرات
 • نامحدود
 • 3
 • 1600
 • 3000 پیامک
 • 12.7
 • 2000
 • 200
 • 185.000
 • 6%
  6%
  6%
سفارش بسته
پکیج طلایی

 • 200
 • نامحدود
 • 3
 • نرخ مصوب مخابرات
 • نامحدود
 • 5
 • 1250
 • 5000 پیامک
 • 10.4
 • نامحدود
 • 500
 • 255.000
 • 10%
  10%
  10%
سفارش بسته