واژه خود را وارد کنید

بسته های منشی مجازی

پایه

 • ۶۹,۰۰۰
  تومان/ ماهانه
 • دقیقه ۵۰
 • ۱ شماره تلفن ۸ رقمی کد ۲ تهران
 • هزینه انتقال تماس (دایورت) : نرخ مخابرات
 • تماس ورودی همزمان : نامحدود
 • ۱۹۰۰ تومان به ازای هر دقیقه مازاد
 • ۳ ماهه ۳% تخفیف
  ۶ ماهه ۶% تخفیف
  ۱۲ ماهه ۱۲% تخفیف
سفارش بسته
لایت

 • ۱۲۹,۰۰۰
  تومان/ ماهانه
 • ۱۰۰ دقیقه
 • ۱ شماره تلفن ۸ رقمی کد ۲ تهران
 • هزینه انتقال تماس (دایورت) : نرخ مخابرات
 • تماس ورودی همزمان : نامحدود
 • ۱۷۰۰ تومان به ازای هر دقیقه مازاد
 • ۳ ماهه ۳% تخفیف
  ۶ ماهه ۶% تخفیف
  ۱۲ ماهه ۱۲% تخفیف
سفارش بسته
استاندارد

 • ۲۱۹,۰۰۰
  تومان/ ماهانه
 • ۲۰۰ دقیقه
 • ۲ شماره تلفن ۸ رقمی کد ۲ تهران
 • هزینه انتقال تماس (دایورت) : نرخ مخابرات
 • تماس ورودی همزمان : نامحدود
 • ۱۵۰۰ تومان به ازای هر دقیقه مازاد
 • ۳ ماهه ۳% تخفیف
  ۶ ماهه ۶% تخفیف
  ۱۲ ماهه ۱۲% تخفیف
سفارش بسته
پیشرفته

 • ۳۶۹,۰۰۰
  تومان/ ماهانه
 • ۴۰۰ دقیقه
 • ۳ شماره تلفن ۸ رقمی کد۲ تهران
 • هزینه انتقال تماس (دایورت) : نرخ مخابرات
 • تماس ورودی همزمان : نامحدود
 • ۱۵۰۰ تومان به ازای هر دقیقه مازاد
 • ۳ ماهه ۳% تخفیف
  ۶ ماهه ۶% تخفیف
  ۱۲ ماهه ۱۲% تخفیف
سفارش بسته