واژه خود را وارد کنید

بسته های تماس خروجی (توسط اپراتور)

پایه

 • ۱۲۹۰۰۰
  تومان/ ماهانه
 • ۴۰ تماس خروجی در ماه
 • تا ۲ تماس در روز
 • برقراری تماس در ساعات اداری
 • ۳ ماهه ۳% تخفیف
  ۶ ماهه ۶% تخفیف
  ۱۲ ماهه ۱۲% تخفیف
سفارش بسته
لایت

 • ۲۴۹۰۰۰
  تومان/ ماهانه
 • ۱۰۰ تماس خروجی در ماه
 • تا ۵ تماس در روز
 • برقراری تماس در ساعات اداری
 • ۳ ماهه ۳% تخفیف
  ۶ ماهه ۶% تخفیف
  ۱۲ ماهه ۱۲% تخفیف
سفارش بسته
استاندارد

 • ۳۷۹۰۰۰
  تومان/ ماهانه
 • ۱۰۰ تماس خروجی در ماه
 • تا ۱۰ تماس در روز
 • برقراری تماس در ساعات اداری
 • ۳ ماهه ۳% تخفیف
  ۶ ماهه ۶% تخفیف
  ۱۲ ماهه ۱۲% تخفیف
سفارش بسته
پیشرفته

 • ۵۴۹۰۰۰
  تومان/ ماهانه
 • ۳۰۰ تماس خروجی در ماه
 • تا ۱۵ تماس در روز
 • برقراری تماس در ساعات اداری
 • ۳ ماهه ۳% تخفیف
  ۶ ماهه ۶% تخفیف
  ۱۲ ماهه ۱۲% تخفیف
سفارش بسته
شرکتی

 • ۶۹۹۰۰۰
  تومان/ ماهانه
 • ۴۰۰ تماس خروجی در ماه
 • تا ۲۰ تماس در روز
 • برقراری تماس در ساعات اداری
 • ۳ ماهه ۳% تخفیف
  ۶ ماهه ۶% تخفیف
  ۱۲ ماهه ۱۲% تخفیف
سفارش بسته