واژه خود را وارد کنید

بسته‌های منشی مجازی ویژه سازمان ها

شرکتی

 • ۵۵۹,۰۰۰
  تومان/ ماهانه
 • ۷۰۰ دقیقه
 • ۴ شماره تلفن ۸ رقمی کد ۲ تهران
 • تماس ورودی همزمان : نامحدود
 • هزینه انتقال تماس (دایورت) : نرخ مخابرات
 • ۱۱۰۰ تومان به ازای هر دقیقه مازاد
 • ۳ ماهه ۳% تخفیف
  ۶ ماهه ۶% تخفیف
  ۱۲ ماهه ۱۲% تخفیف
سفارش بسته
سازمانی A

 • ۷۱۹,۰۰۰
  تومان/ ماهانه
 • ۱۰۰۰ دقیقه
 • ۵ شماره تلفن ۸ رقمی کد ۲ تهران
 • تماس ورودی همزمان : نامحدود
 • هزینه انتقال تماس (دایورت) : نرخ مخابرات
 • ۹۰۰ تومان به ازای هر دقیقه مازاد
 • ۳ ماهه ۳% تخفیف
  ۶ ماهه ۶% تخفیف
  ۱۲ ماهه ۱۲% تخفیف
سفارش بسته
سازمانی B

 • ۱,۱۵۹,۰۰۰
  تومان/ ماهانه
 • ۲۰۰۰ دقیقه
 • ۵ شماره تلفن ۸ رقمی کد ۲ تهران
 • تماس ورودی همزمان : نامحدود
 • هزینه انتقال تماس (دایورت) : نرخ مخابرات
 • ۹۰۰ تومان به ازای هر دقیقه مازاد
 • ۳ ماهه ۳% تخفیف
  ۶ ماهه ۶% تخفیف
  ۱۲ ماهه ۱۲% تخفیف
سفارش بسته
سازمانی C

 • متغیر بسته به مقدار استفاده
 • بیشتر از ۲۰۰۰ دقیقه
 • با ما تماس بگیرید
با ما تماس بگیرید