واژه خود را وارد کنید

بسته‌های تلفن گویا ویژه سازمان ها

سازمانی A

 • ۱۵۹,۰۰۰
  تومان/ ماهانه
 • ۲۰۰۰ دقیقه
 • ۵ شماره تلفن ۸ رقمی کد ۲ تهران
 • هزینه انتقال تماس (دایورت) : رایگان
 • تماس ورودی همزمان : نامحدود
 • ۱۱۹ تومان به ازای هر دقیقه مازاد
 • ۳ ماهه ۳% تخفیف
  ۶ ماهه ۶% تخفیف
  ۱۲ ماهه ۱۲% تخفیف
سفارش بسته
سازمانی B

 • ۳۰۹,۰۰۰
  تومان/ ماهانه
 • ۴۰۰۰ دقیقه
 • ۵ شماره تلفن ۸ رقمی کد ۲ تهران
 • هزینه انتقال تماس (دایورت) : رایگان
 • تماس ورودی همزمان : نامحدود
 • ۱۰۹ تومان به ازای هر دقیقه مازاد
 • ۳ ماهه ۳% تخفیف
  ۶ ماهه ۶% تخفیف
  ۱۲ ماهه ۱۲% تخفیف
سفارش بسته
سازمانی C

 • ۴۵۹,۰۰۰
  تومان/ ماهانه
 • ۶۰۰۰ دقیقه
 • ۵ شماره تلفن ۸ رقمی کد ۲ تهران
 • هزینه انتقال تماس (دایورت) : رایگان
 • تماس ورودی همزمان : نامحدود
 • ۹۹ تومان به ازای هر دقیقه مازاد
 • ۳ ماهه ۳% تخفیف
  ۶ ماهه ۶% تخفیف
  ۱۲ ماهه ۱۲% تخفیف
سفارش بسته
سازمانی D

 • ۷۶۹,۰۰۰
  تومان/ ماهانه
 • ۱۰۰۰۰ دقیقه
 • ۵ شماره تلفن ۸ رقمی کد ۲ تهران
 • هزینه انتقال تماس (دایورت) : رایگان
 • تماس ورودی همزمان : نامحدود
 • ۸۹ تومان به ازای هر دقیقه مازاد
 • ۳ ماهه ۳% تخفیف
  ۶ ماهه ۶% تخفیف
  ۱۲ ماهه ۱۲% تخفیف
سفارش بسته